top of page

Sterker op eigen benen lanceert online platform HealthIDea

Bijgewerkt op: 13 jul. 2020

English follows Dutch


Academische werkplaats Sterker op eigen benen is een nieuw project gestart waarin een online platform wordt gecreëerd: HealthIDea. Het platform zal vanaf medio augustus online beschikbaar zijn. Het doel van het online platform is om de manieren waarop de gezondheidszorg en medische zorg voor mensen met een verstandelijk beperking (VB) internationaal wordt georganiseerd te delen en om verschillen in de organisatie en context van deze zorg internationaal beter te begrijpen. Medische zorg en gezondheidszorg voor mensen met VB zijn sterk samenhangende concepten en worden internationaal op verschillende manieren georganiseerd. Verschillen in de context van de gezondheidszorg voor mensen met VB bemoeilijken het begrip van onderzoek, beleid en praktijken over de hele wereld. Daarom nodigen wij (arts)-onderzoekers met kennis en/of ervaring op het gebied van medische zorg voor mensen met VB uit om deel te nemen aan de eerste stap van dit project! Conceptualiseren van medische zorg De eerste stap is het gezamenlijk conceptualiseren van medische zorg voor mensen met VB. Marian Breuer, onderzoeker bij dit project: "Dit is een eerste vereiste om belangrijke thema's te identificeren die in de volgende stappen op het online platform HealthIDea zullen worden gedeeld. Medische zorg voor mensen met VB verschilt van medische zorg voor de algemene populatie. Echter wordt wel dezelfde definitie gebruikt, met het gevolg dat suboptimale medische zorg voor mensen met VB wordt verleend. Een gedeelde conceptualisatie van medische zorg voor mensen met VB kan helpen om beter te begrijpen wat mensen met VB nodig hebben." Conceptmapping oefening In de eerste stap van het project worden experts op het gebied van medische zorg voor mensen met VB uitgenodigd om deel te nemen aan een groeps-conceptmapping oefening met behulp van online software. Deze oefening bestaat uit drie fases:

1) Een brainstormfase, waarbij een focus prompt wordt gebruikt om zoveel mogelijk bijbehorende ideeën te verzamelen. Deelnemers kunnen geanonimiseerde input van anderen zien en hierop voortbouwen;

2) Een sorteerfase, waarin concepten worden gesorteerd in groepen met vergelijkbare betekenissen;

3) Een beoordelingsfase, waarin groepen van ideeën worden beoordeeld op basis van hun belang bij het conceptualiseren van medische zorg voor mensen met VB.

Ben jij of ken jij degene die wij zoeken? Voor een passende conceptualisatie, is het van belang om zoveel mogelijk perspectieven op medische zorg voor mensen met VB te verzamelen. Daarom zoeken wij (arts-)onderzoekers met kennis en/of ervaring op het gebied van medische zorg voor mensen met VB, uit zoveel mogelijk verschillende landen. Heb jij interesse in deelname aan dit project of ken jij iemand uit binnen- of buitenland die hier mogelijk geïnteresseerd in is? Mail dan naar: Marian.Breuer@radboudumc.nl. Je krijgt dan toegang tot de online software en ontvangt instructies voor de eerste fase van de studie. Bij vragen kan ook altijd naar hetzelfde mailadres worden gemaild. We hopen van harte op jullie medewerking, zowel door het verspreiden van deze informatie naar mogelijk geïnteresseerden als door het deelnemen aan deze studie. Alvast hartelijk bedankt!

The Academic collaborative Stronger on your own feet launches online platform HealthIDea

The Academic collaborative Stronger on your own feet has started a new research project, in which an online platform named HealthIDea is created. The platform will be launched in mid-August. HealthIDea aims to share the way health and medical care for people with IDD is organized in different countries and better understand differences in settings and organization internationally. Medical care and healthcare for people with intellectual and developmental disabilities (IDD) are strongly related concepts and are organized in different ways internationally. Differences in health and care contexts complicate the ability to understand research, policy and practices around the world. Therefore, we invite (clinical)-researchers with knowledge of and/or experience with medical care for people with IDD from many different countries to participate in the first step of this project!

Conceptualizing medical care

The first step of this project is to jointly conceptualize medical care for people with IDD. Marian Breuer, researcher on this project: "This is a prerequisite for identifying key topics that will be shared on the online platform HealthIDea. Medical care for people with IDD differs from medical care for the general population. However, the same definition is used, resulting in suboptimal medical care for people with IDD. A shared conceptualization of medical care for people with IDD may help to better understand the needs of people with IDD concerning medical care."

Concept mapping exercise

Experts on medical care for people with IDD are invited to join a group concept mapping exercise using online software. This exercise consists of three phases:

1) A brainstorm phase, where a focus prompt is used to generate as many associated ideas as possible. Participants can see anonymized input from others and build from this;

2) A sorting phase, in which concepts are sorted into groups with similar meanings;

3) A rating phase, in which groups of ideas are rated on their importance in conceptualizing medical care for people with IDD.

Are you or do you know the one we are looking for?

For an adequate conceptualization, it is important to collect as many perspectives on medical care for people with IDD as possible. That is why we invite (clinical-)researchers with knowledge of and/or experience with medical care for people with IDD from many different countries to participate. Would you like to participate in this project, or do you know a researcher abroad who may be interested? Do not hesitate to contact Marian Breuer (Marian.Breuer@radboudumc.nl) or forward this email within your network. We sincerely hope for your cooperation, both by distributing this information to potentially interested parties and by participating in this study. Thanks in advance!

Comments


bottom of page